Skip to content

جلسه مدیریت دانش

بیشتر

بسمه تعالی

جلسه مدیریت دانش با حضورمدیریت محترم مرکز خانم دکتر یوسفی و  مسئولین بخش ها  در کلینیک شهروند ساری برگزار گردید.