Skip to content

اهداء 50 عدد تشک بیماران توسط خیر بزرگوار جناب آقای موسی وفاییان

بیشتر

 تعداد 50 عدد تشک  بیماران توسط جناب آقای موسی وفاییان خیر بزرگوار تحویل کلینیک شهروند گردید.